U bent hier: Home / Portfolio

Portfolio

Portfoliotoepassingen ondersteund in de leeromgeving Toledo

Wat is een portfolio?

Een portfolio als tekenmapDe term portfolio, van het Latijnse portare (dragen) en folium (vel papier), sloeg oorspronkelijk op de map waarin een schilder voorbeelden bijhield als illustratie van het eigen kunnen (bv. voor het overtuigen van potentiële nieuwe opdrachtgevers).

Ondertussen wordt portfolio meer generiek ingevuld als een verzameling van verworven of gerealiseerde elementen: een beleggingsporfolio, een klantenportfolio... In het onderwijs slaat portfolio op het materiaal dat een student verzamelt ter illustratie van de geleverde inspanningen, de vooruitgang en de behaalde prestaties.

Portfolio's in Toledo

In de leeromgeving Toledo zijn er twee portfoliotoepassingen actief, elk met een eigen - erg verschillende - invulling. De portfoliotoepassing die meekomt met de Blackboard software (Blackboard is de naam van het commerciële software platform achter een groot deel van de Toledo leeromgeving) sluit het dichtst aan bij de klassieke definitie van een portfolio: het verzamelen van informatie, het zogenaamde documentatieportfolio. Omdat portfolio's vaak ook gebruikt worden om vanuit de begeleiderszijde de groei van de student op te volgen en bij te sturen, wat niet mogelijk is in de Blackboard portfoliotoepassing, heeft het Toledoteam een eigen portfoliotoepassing ontwikkeld waarin het accent ligt op opvolging en feedback. Deze toepassing is gelanceerd onder de werknaam My Portfolio.

Het "Blackboard" portfolio

Onderstaande figuur toont schematisch de opzet van het "Blackboard" portfolio, de eerste portfoliotoepassing in Toledo.

De setup is best te begrijpen als een miniwebsite, waar de student via een eenvoudige interface zelf pagina's, subsecties... kan toevoegen. Op deze pagina's beschrijft de student het verzamelde werk, terwijl de eigenlijke documenten opgeladen worden in een achterliggende repository. Bijkomende voordelen van deze toepassing zijn:

  • de structuur van de website en/of van de achterliggende documentenmappen kan afgedwongen worden via een sjabloon, maar de student heeft een grote vrijheid om het materiaal zelf naar wens te organiseren;
  • de student kan het portfolio delen met zowel interne als externe begeleiders; deze personen krijgen daardoor leesrechten op het portfolio en kunnen tevens commentaar leveren op niveau van het portfolio.

De "Blackboard" portfolio's zijn eenvoudig in gebruik (en opvolging), en zijn ideaal inzetbaar in die gevallen waar het accent ligt op verzamelen en documenteren. Op jaarbasis zijn er in Toledo ongeveer 17.000 portfolio's van dit type actief.

Het Toledo-portfolio

Portfolio's worden heel vaak gebruikt in de context van grotere leeropdrachten die een essentieel onderdeel zijn van de vorming van de student, bv. stages bij verpleegkunde, lerarenopleiding, kinesitherapie... Opvolging, feedback en bijsturing zijn in deze gevallen cruciaal.

Specifiek rond dit thema werd door verschillende Associatie KU Leuven partners in oktober 2010 een OOF-project gestart met als doel de krijtlijnen vast te leggen van een portfoliosysteem gebouwd op de pijlers zelfreflectie, begeleiding, opvolging en evaluatie. Dit OOF-project resulteerde in 2012 in My Portfolio, een inhuis - door het Toledoteam - ontwikkelde portfoliotoepassing. Onderwijskundig wordt de toepassing gestuurd door een klankbordgroep van Associatie KU Leuven portfoliospecialisten.

Ook in deze portfoliotoepassing staat de student centraal, maar verder zijn de verschillen met het Blackboard-portfolio erg groot:

  • het speelveld van de student wordt veel strikter afgebakend via op voorhand gedefinieerde opdrachten (webformulieren of competentieformulieren);
  • feedback en opvolging gebeurt niet op portfolioniveau maar wel op niveau van opdracht; dit maakt een veel dichtere (maar ook intensievere) begeleiding mogelijk;
  • web- en competentieformulieren zijn veelal multi-attempt, essentieel voor het reflecteren op de eigen competenties of vaardigheden.

Onderstaand videofragment geeft een impressie aangevuld met reacties van opleidingen die het portfoliosysteem hebben opgenomen in hun onderwijs.

Meer info?

Wenst u meer informatie over de Toledo portfoliotoepassingen en i.h.b. over My Portfolio, neemt u dan zeker contact op met het Toledoteam, toledo@kuleuven.be.